Sierpień 24 2017 06:48:09
Psychologiczno-pedagogiczna

            W naszym przedszkolu swoje miejsce znajdują również dzieci niepełnosprawne. Pragniemy stworzyć im warunki dające możliwość pełnego rozwoju, minimalizowania deficytów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości tak, aby czuły się one kochane i w pełni akceptowane. Naszą troską jest również zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz swobodnego kontaktu z rówieśnikami, tak aby nie czuły się one izolowane, ale w pełni zintegrowane z innymi dziećmi.

            Każde dziecko, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, objęte jest w naszym przedszkolu indywidualną terapią psychologiczno-pedagogiczną. Działania te mają na celu wszechstronną stymulację rozwoju dziecka oraz zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu regresu lub pogłębianiu się deficytów i zaburzeń, zarówno w sferze poznawczej, jak  i emocjonalno-społecznej.

            Priorytetem naszej pracy jest rozwój dziecka, wspieranie go w pokonywaniu trudności i barier, możliwie pełne wykorzystanie jego potencjału, ścisła, systematyczna, aktywna  i skorelowana współpraca z rodzicami (którzy są najlepszymi specjalistami swojego dziecka) oraz z innymi specjalistami i nauczycielami, tak aby dziecko nam powierzone i jego rodzina miały poczucie pełnej akceptacji i przyjęcia oraz profesjonalizmu i kompetencji naszych działań.

            W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu terapii psychologiczno-pedagogicznej stosujemy następujące metody wspierające rozwój dzieci:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Shernborne;
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz;
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
 • Metoda M. i Ch. Knillów;
 • Terapia Integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej;
 • Metoda Marianne Frosting;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne Hanny Tymichovej;
 • Elementy Programu E. Schoplera;
 • Trening kompetencji społecznych;
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Makaton);
 • Metoda Pedagogiki Zabawy;
 • Zabawy paluszkowe;
 • Elementy dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • Metoda aktywnego słuchania B. Strauss;
 • Trening słuchu;
 • Inne.

            Na początku września psycholog i pedagog dokonują oceny funkcjonowania dziecka na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, obserwacji zachowania dziecka, wybranych  prób diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, rozmowy kierowanej i wywiadu z rodzicami. Następnie, przy ścisłej współpracy z innymi specjalistami (logopedą, arteterapeutą), nauczycielami i rodzicami, konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) lub Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia wraz z Planem Działań Wspierających (dla dzieci z opinią  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju), które wyznaczają plan pracy z dzieckiem                i jego rodziną na bieżący rok szkolny.

            Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych przez cały czas trwania roku szkolnego biorą czynny udział w procesie terapeutycznym swoich dzieci. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom stworzyliśmy swoistego rodzaju „grupę wsparcia”. Dwa razy w miesiącu, w godzinach popołudniowych, organizowane są zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Zajęcia te prowadzi pedagog specjalny i nauczycielka grupy. W zajęciach mogą brać również udział dzieci zdrowe i ich rodzice. Jest to szczególny czas pogłębiania relacji rodziców ze swoimi dziećmi, wspierania ich rozwoju, obserwowania zmian, jakie dokonują się w nich m. in. pod wpływem prowadzonej terapii, a także dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, obawami, nadziejami, oczekiwaniami i propozycjami. Przede wszystkim jednak jest to aktywnie spędzony czas na świetnej zabawie z własnym dzieckiem.

           Dzieci z dysfunkcjami rozwoju diagnozowane są również pod kątem zaburzeń procesów sensorycznych, z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów Południowokalifornijskich oraz prób obserwacji klinicznej SI. Nasze Przedszkole dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą do terapii SI, z której szczególnie korzystają dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, zdiagnozowanymi przez wykwalifikowanego terapeutę.

            Dodatkowo, rodzic wraz z pedagogiem tworzą Domowy Program Pracy Terapeutycznej, składający się z sekwencji powtarzających się ćwiczeń, które rodzic wspólnie z dzieckiem wykonują każdego dnia. Jest to kontynuacja działań terapeutycznych podjętych z dzieckiem w przedszkolu.

            W miarę potrzeb i możliwości, zarówno psycholog, jak i pedagog, na bieżąco udzielają rodzicom indywidualnych porad i konsultacji w zakresie wspierania rozwoju dziecka, radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalno-społecznymi oraz problemami wychowawczymi.

            Naszym pragnieniem jest zapewnienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom profesjonalnej pomocy oraz potrzebnego wsparcia na etapie wychowania przedszkolnego, dlatego nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i kompetencje, czy to w formie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów czy szkoleń tematycznych.

            W ramach naszych możliwości będziemy starali się dzielić z Państwem naszym doświadczeniem oraz służyć fachową pomocą  i radą.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

mgr Łukasz Gajewski – pedagog/terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Barbara Niemiec – psycholog

 

Terapia Integracji Sensoryczno-Motorycznej.

 

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Ayres definiuje integrację sensoryczną jako proces dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń by mogły być użyte w celowym działaniu dziecka, przekładając je na reakcje motoryczną, zachowanie, emocje, planowanie.

            Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Te informacje płyną do mózgu tak, jak rzeki płyną do morza. Niezliczone fragmenty sensorycznych (zmysłowych) informacji trafiają do mózgu w każdej chwili naszego istnienia, nie pochodzą one tylko z oczu czy uszu, ale również z każdego punktu w naszym ciele (zmysłu dotyku, czucia głębokiego ze stawów i mięśni), a nawet ze specjalnego zmysłu (systemu przedsionkowego), który odbiera siłę grawitacji i ruchu ciała.

            Ayres podkreśla, że adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się. Wysoce skomplikowane procesy percepcyjne takie jak percepcja słuchowa, czy wzrokowa, mowa, zdolność czytania, pisania są zależne od procesów integracyjnych w zakresie podstawowych systemów zmysłowych (czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych, słuchowych, proprioceptywnych). Aby następował prawidłowy rozwój tych wyższych funkcji musi prawidłowo przebiegać proces integracji sensorycznej w pierwszych kilku latach życia dziecka. Jeżeli przebiega on nieprawidłowo mówimy o zaburzeniach procesów sensorycznych rzutujących na trudności w dziecka w nauce, komunikowaniu się, zachowaniu, funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

 

Zaburzenia integracji sensorycznej zauważane są przez klinicystów u bardzo licznej grupy dzieci:

 1. Dzieci z trudnościami w uczeniu się i przyswajania wiadomości z zakresu podstawy programowej.
 2. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 3. Dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 4. Dzieci z Zespołem Downa.
 5. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Dzieci z dysfunkcjami zmysłowymi (niedosłuchem, niedowidzeniem).
 7. Dzieci z zaburzeniami mowy.

 

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów.

Ayres uważa, że głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym podczas specyficznych aktywności kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności (chociaż może), lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

 

W naszym Przedszkolu wszystkie dzieci z zaburzeniami procesów sensorycznych objęte są systematyczną terapią integracji sensoryczno-motorycznej.

 

Opracował: Łukasz Gajewski – pedagog specjalny/surdopedagog/terapeuta integracji sensorycznej.